تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام

       طاهریان-صفاریان-سامانیان   

 

غزنویان و آل زیاد و آل بویه 

 

سلجوقیان و اتابکان 

 

 

خوارزمشاهیان، آل کرت و قراختاییان ومغولان 

 

سلسله های کوچک پیش از تیموریان، تیموریان، قراقویونلوها و آق قویونلوها 

 

صفویه 

 

افشاریه و زندیه و قاجاریه 

 

دوره پهلوی